Get Adobe Flash player

Kan Dam Nern ngan 1

* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564

*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี​ รอบ​ 6​ เดือน
หัวข้อย่อย​

*ปีงบประมาณ​ 2562
*ปีงบประมาณ​2563
*ปีงบประมาณ2564
*ปีงบประมาณ 2565

*รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕

     * ไตรมาสที่ ๑

     *  ไตรมาสที่ ๒
     *  ไตรมาสที่ ๓
     *  ไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔
     *  ไตรมาสที่ ๑

     *  ไตรมาสที่ ๒

     *  ไตรมาสที่ ๓

     *  ไตรมาสที่ ๔

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น

  * แผน ๔ ปี

  * แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
  *แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
* ITA ปีงบประมาณ 2564
* ข้อบัญญัติงบประมาณ

  * ปี ๒๕๖๒

  * ปี ๒๕๖๓
  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕
* แผนดำเนินการประจำปี

  * ปี ๒๕๖๓

  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕ * 
* แผนอัตรากำลัง
* รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน

* แบบฟอร์มติดต่อราชการ
* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครู

  - ฐานในการคำนวณการเลื่อนเงินเดือนครู

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนง

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลจ

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนงจ.

  - ประกาศผลการประเมินดีเด่น

  - การกำหนดจำนวนครั้งการลา

  

* งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี  2564งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี  2564
*งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4
* การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน

    -  ปี ๒๕๖๕


* ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
* คู่มือสำหรับประชาชน
* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
* คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
* แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
* การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * มกราคม ๒๕๖๓

  * กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  * มีนาคม ๒๕๖๓

  * เมษายน ๒๕๖๓

  * พฤษภาคม ๒๕๖๓

  * มิถุนายน ๒๕๖๓

  * กรกฎาคม ๒๕๖๓

  * สิงหาคม ๒๕๖๓

  * กันยายน ๒๕๖๓

  * ตุลาคม ๒๕๖๓

  * พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  * ธันวาคม ๒๕๖๓

* แผนใช้จ่ายรายไตรมาส ปี 63
  * ไตรมาสที่ ๑

  * ไตรมาสที่ ๒

  * ไตรมาสที่ ๓

  * ไตรมาสที่ ๔
* อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564

   - ปี 2563

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
 
 - ไตรมาส 1

  - ไตรมาส 2

  - ไตรมาส 3

  - ไตรมาส 4
*แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  - ไตรมาสที่ 1

  - ไตรมาสที่ 2

  - ไตรมาสที่ 3

  - ไตรมาสที่ 4
*แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 - ไตรมาสที่ ๑

 - ไตรมาสที่ ๒

 - ไตรมาสที่ ๓

 - ไตรมาสที่ ๔

*แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส
 
 - ไตรมาสที่ ๑

  - ไตรมาสที่ ๒

  - ไตรมาส ๓

  - ไตรมาส ๔

*ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔

  - ไตรมาส ๑

  - ไตรมาส ๒

  - ไตรมาส ๓

  - ไตรมาส ๔ 

*ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๕

  - ไตรมาส ๑

  - ไตรมาส ๒

  - ไตรมาส ๓

  - ไตรมาส ๔ 


*รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

  - ปี ๒๕๖๔

  - ปี ๒๕๖๕

*รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

  - ปี ๒๕๖๔

  - ปี ๒๕๖๕

 *แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - ๒๕๖๔ (๑) , ๒๕๖๔ (๒)

  - ๒๕๖๕ (๑) , ๒๕๖๕ (๒)

 *รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  - ปี ๒๕๖๕

 

* ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
* มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

* ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

* ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจริต

* แบบสำรวจความพึงพอใจ

* การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

*สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

* รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๔

*การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

*การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

*แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

*รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

*มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

 

คู่มือเบี้ยยังชีพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

Ngan Borrihan

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาพนักงาน อบต.
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้ประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

-พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ส.2562
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ส.2558
- ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปบมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2565

20.7.65 บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่าง​บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่าง​
25.7.65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

25.7.65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างเรื่อง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่(เฉพาะระบบจ่ายนำ้งานหอถังสูง) หมู่ที่8 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างเรื่อง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่(เฉพาะระบบจ่ายนำ้งานหอถังสูง) หมู่ที่8 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

25.7.65 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2565

7.6.65 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม 2565
30.5.65 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็นปีงบประมาณ2564รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็นปีงบประมาณ2564 

ภาพรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 พลเอกประยุทธ จัรทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ” นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน ” ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรีได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเพื่อให้การร่วมรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ลดอัตราการเจ็บป่วยและภาวะเสี่ยงของโรคต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่าน ได้มีกิจกรรมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่นการปั่นจักรยานไปจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในชุมชนหรือหมู่บ้าน การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน การเดินหรือปั่นจักรยานในสวนสาธารณะใกล้บ้าน เป็นต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 2565

S 56688646


ข่าวประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ 2565

23.2.65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง​ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์​การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง​ (กรณีเหตุพิเศษ)​


ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2565
17.3.65 ประกาศองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลโคกสว่าง​ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง​ (กรณีพิเศษ)​

 

8.6.63

Jadsue Judjang

ดูทั้งหมด
**********************************************************************

ป้ายร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

banner 1

 

banner t2 2 banner t4 1 banner t1 1 banner t3 1

 

 

 

 

2.นายบุญจันทร์  ทลาไธสง

1.Nitipong 2

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday16
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterLast week112
mod_vvisit_counterThis month126
mod_vvisit_counterLast month592
mod_vvisit_counterAll days14667

We have: 1 guests online
Your IP: 3.238.225.8
 , 
Today: ส.ค. 10, 2022

logo

ป้ายร้องเรียนร้องทุกข์