Get Adobe Flash player

Kan Dam Nern ngan 1

* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564

*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี​ รอบ​ 6​ เดือน
หัวข้อย่อย​

*ปีงบประมาณ​ 2562
*ปีงบประมาณ​2563
*ปีงบประมาณ2564

รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔
     *  ไตรมาสที่ ๑

     *  ไตรมาสที่ ๒

     *  ไตรมาสที่ ๓

     *  ไตรมาสที่ ๔

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น

  * แผน ๔ ปี

  * แผน ๕ ปี
  *แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
* ITA ปีงบประมาณ 2564
* ข้อบัญญัติงบประมาณ

  * ปี ๒๕๖๒

  * ปี ๒๕๖๓
  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕
* แผนดำเนินการประจำปี

  * ปี ๒๕๖๓

  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕ * 
* แผนอัตรากำลัง
* รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน

* แบบฟอร์มติดต่อราชการ
* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* รายงานทางการเงิน
*งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4
* การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
* ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
* คู่มือสำหรับประชาชน
* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
* คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
* แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
* การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * มกราคม ๒๕๖๓

  * กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  * มีนาคม ๒๕๖๓

  * เมษายน ๒๕๖๓

  * พฤษภาคม ๒๕๖๓

  * มิถุนายน ๒๕๖๓

  * กรกฎาคม ๒๕๖๓

  * สิงหาคม ๒๕๖๓

  * กันยายน ๒๕๖๓

  * ตุลาคม ๒๕๖๓

  * พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  * ธันวาคม ๒๕๖๓

* แผนใช้จ่ายรายไตรมาส ปี 63
  * ไตรมาสที่ ๑

  * ไตรมาสที่ ๒

  * ไตรมาสที่ ๓

  * ไตรมาสที่ ๔
* อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564

   - ปี 2563

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
 
 - ไตรมาส 1

  - ไตรมาส 2

  - ไตรมาส 3

  - ไตรมาส 4
*แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

  - ไตรมาสที่ 1

  - ไตรมาสที่ 2

  - ไตรมาสที่ 3

  - ไตรมาสที่ 4

*แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส
 
 - ไตรมาสที่ 1

  - ไตรมาสที่ 2

  - ไตรมาสที่ 3

  - ไตรมาสที่ 4

 

* ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
* มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มือเบี้ยยังชีพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

Ngan Borrihan

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาพนักงาน อบต.
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้ประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

Kaw Pacha Sam Pan

ข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

9.11.64 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564

7.10.64 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

13.7.64 ประกาศ​  อบต.โคกสว่าง​ เรื่องนโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญ​หาการทุจริตและประพฤติ​มิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศ​  อบต.โคกสว่าง​ เรื่องนโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญ​หาการทุจริตและประพฤติ​มิชอบจังหวัดบุรีรัมย์
22.7.64 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน อบต.โคกสว่าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

12.5.64 (1)ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลโคกสว่าง​ เรื่องหลักเกณฑ์​เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล​ ลูกจ้าง​   และพนักงานจ้างของ​ อบต.โคกสว่างประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลโคกสว่าง​ เรื่องหลักเกณฑ์​เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล​ ลูกจ้าง​   และพนักงานจ้างของ​ อบต.โคกสว่าง
(2)ประกาศ​ อบต.โคกสว่าง​ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากร​บุคคล
(3)ประกาศ​องค์การบริหารส่นตำบลโคกสว่าง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศ​องค์การบริหารส่นตำบลโคกสว่าง​ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ข่าวประชาสัมพันธ์ 64 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

10.3.64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง​ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง​ ประจำปีการศึกษา​ 2564


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 63 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

5.11.63 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ข่าวประชาสัมพันธ์ 63  ประจำเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย​ ศพด.โคกสว่างชัยศรี

2. การจัดเก็บภาษี

3.โครงการ อบรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรของ อบต.โคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์ใช้สินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม

 รณรงค์ใช้สินค้าฉลากสิ่งแวดล้อม
5.ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

1.เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

2.เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ดูทั้งหมด
*********************************

8.6.63

Jadsue Judjang

ดูทั้งหมด
**********************************************************************

banner 1

 

banner t2 2 banner t4 1 banner t1 1 banner t3 1

 

 

 

 

1.Nitipong 2

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week90
mod_vvisit_counterLast week57
mod_vvisit_counterThis month46
mod_vvisit_counterLast month428
mod_vvisit_counterAll days11042

We have: 1 guests online
Your IP: 3.81.89.248
 , 
Today: ธ.ค. 04, 2021

logo